من می خواهم به ییک پشتیبانی عالی مشتری که طی توافق نامه تجاری ما ارائه گردیده ، اشاره کنم و امیدوارم که در آینده نیز به همین خوبی باشد! از شما برای تحویل به موقع و ایمن بسیار سپاسگزارم.