مسلما وقتی در مورد حمل و نقل زمینی صحبت می کنیم بسیاری از ما از معنای کلی این کلمه آشنایی داریم و تصوری خاصی را در مورد این کلمه در ذهن داریم. حقیقت آن است که یکی از قدیمی ترین و اولیه ترین روش هایی که در حمل نقل وجود داشته است، حمل و نقل زمینی است.

با وجود اینکه امروزه روش های مختلفی در حمل و نقل بوجود آمده است، اما هنوز هم حمل و نقل زمینی به دلایل مزایای نسبتا زیادی که دارد، بیشترین کاربرد را در جوامع مختلف دارد. حمل و نقل زمینی داخلی و خارجی کاربرد های مختلفی برای افراد و موسسات دارد و همین موضوع باعث شده است تا کسب درآمد بسیاری از افراد به این روش حمل و نقل وابسته باشد. پس کاملا طبیعی است که مشتریان حمل و نقل زمینی دارای طیف بسیار گسترده ای باشند و گروه های مختلفی را شامل شوند.